Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA WORKOW FOLIOWYCH Znak sprawy SZP/380/25/2013

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2240231 , fax. 017 2252302
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2240231, fax. 017 2252302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA WORKOW FOLIOWYCH Znak sprawy SZP/380/25/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA WORKOW FOLIOWYCH PAKIET I - WORKI FOLIOWE - Załącznik nr 2 Rodzaj i ilość określa załącznik nr 2 w SIWZ - formularz cenowy Termin i realizacja zamówienia: 1.Okres realizacji dostaw - 12 miesięcy (w formie dostaw cząstkowych) od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 2.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesyłanych faxem lub drogą telefoniczną w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wymaganej dostawy. 3.Zamówienia, o których mowa w ust. 2 będzie składać Kierownik Magazynu lub osoba upoważniona przez niego. 4.Dostawy towaru będą odbywać się transportem WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. do Magazynu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00. Termin płatności: Płatność za realizację cząstkową przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do Magazynu i przedłożeniu faktury VAT u ZAMAWIAJĄCEGO. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr I. W pakiecie nr I muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe, brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie spowoduje odrzucenie całego pakietu;oferty. Wartość zamówienia około 14 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 189300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium, w formie określonej przepisami Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - art. 45 Wadium w kwocie na: Pakiet I 600,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli w terminie do dnia 11.07.2013r. do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Niezmienności Cen
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm-lancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach