Przetargi.pl
Konserwacja - rzeka Sanna II w km 0+000 - 3+737 - 3 737 mb

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn.org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn.budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja - rzeka Sanna II w km 0+000 - 3+737 - 3 737 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-3+737 licząc śr. w km 0+000-2+000 5m2 mb, w km 2+000-2+500 - 6,5 m2 mb, w km 2+500-3+737 - 4,0 m2 mb -18 198m2. - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m km 0+000- 3 +737 licząc śr. w km 0+000-2+000 - 5m2 mb, w km 2+000-2+500 - 6,5m2 mb, w km 2+500-3+737 - 4,0 m2 mb - ze złożeniem w kopki -18 198m2. - Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 3+737 licząc średnio 2,0 m2 mb -7 474 m2. - Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m w km 0+000 - 3+737 licząc średnio 2,0 m2 mb -7 474 m2. Wykonane wykoszenie skarp i dna poprawi spływ wody do odbiornika, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę zabezpieczenia powodziowego terenów przyległych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach