Przetargi.pl
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.

Gmina Wojaszówka ogłasza przetarg

 • Adres: 38-471 Wojaszówka, Wojaszówka 115
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4385016 , fax. 013 4385225
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojaszówka
  Wojaszówka 115 115
  38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie
  tel. 013 4385016, fax. 013 4385225
  REGON: 37044060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojaszowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500 do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie zgodnie z załączoną mapką (Załącznik nr 5) o powierzchni ok. 276 ha. Zakres przygotowanych map winien zawierać pas dróg wraz z przyległym terenem o szerokości min 70 m oraz całość gospodarstw rolnych i obszarów zabudowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wojaszowka.bip.krosoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach