Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej i pozostałego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8123208 , fax. 15 8123209
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1 1
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8123208, fax. 15 8123209
  REGON: 00031257300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej i pozostałego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej i pozostałego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 8 pakietach. 2. Dostawa obejmuje również zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisu przedmiotowej dostawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku. 4. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostarczenia sprzętu objętego przedmiotem zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33100000-1 Urządzenia medyczne 33111000-1 Aparatura rentgenowska 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca. 33195000-3 System do monitorowania pacjentów. 42122130-0 Pompy wodne 44611000-6 Zbiorniki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych. Pakiet 1 Aparat RTG jezdny do badań przyłóżkowy Pakiet 2 Aparat do znieczulenia Pakiet 3 Aparatura do zabiegów operacyjnych w obrębie kolana Pakiet 4 Narzędzia do laparoskopii ginekologicznej Pakiet 5 Monitor hemodynamiczny Pakiet 6 Aparat do wewnątrz aortalnej kontrapulsacji Pakiet 7 Rejestratory holterowskie Pakiet 8 Pompa i zbiornik do SUW wraz z instalacją 3. Parametry określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, ma obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.) wykazać, że spełnia on wymagania określone w SIWZ na przedmiotowe zamówienie. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltbg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach