Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 250 Mg

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2761932 , fax. 017 2761932
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
  ul. Łukasiewicza 33 33
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 017 2761932, fax. 017 2761932
  REGON: 37048820700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.strzyzowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 250 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 250 Mg Sól drogowa winna spełniać wymogi określone w PN-86/C-84081/02 w szczególności z zawartością: - chlorku sodu NaCl- min.90% - antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg - ziarnistość o frakcji 1 - 6 mm: - ziarna poniżej 1 mm max 20% - ziarna powyżej 6 mm max 10% - produkt krystaliczny, sypki - barwa biała, biało-szara - pozostałe wymagania wg normy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 2 000,00 zł Słownie: dwa tysiące złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.strzyzowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach