Przetargi.pl
Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem

Sąd Rejonowy w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, Gimnazjalna 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182024611 , fax. 182024602
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Zakopanem
  Gimnazjalna 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182024611, fax. 182024602
  REGON: 000571582
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem.Zakres prac należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym pn. „Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i stołówki”, przedmiarem robót oraz załączonymi rysunkami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach