Przetargi.pl
Kontynuacja adaptacji Fortu Pancernego 52 ½ N „Skotniki” przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie dla potrzeb Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – II rok realizacji PWE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
  Podchorążych 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000001376
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/up

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja adaptacji Fortu Pancernego 52 ½ N „Skotniki” przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie dla potrzeb Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – II rok realizacji PWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kontynuacja adaptacji Fortu Pancernego 52 ½ N „Skotniki” przy ul. Kozienickiej 24w Krakowie dla potrzeb Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – II rok realizacji PWE” (numer wpisu do rejestru zabytków: A-834). 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SWZ oraz Załącznik nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6200,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:6.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować w trakcie wykonywania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznejw budownictwie wraz z wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego; niniejsza osoba, ustanowiona jako Kierownik Budowy, ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:a) ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b) stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia pracw obiektach zabytkowych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) oraz być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.UWAGA:Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do właściwej izby samorządu zawodowego celem wykładni uprawnień obowiązujących na podstawie wcześniejszych przepisów.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).6.2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować w trakcie wykonywania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji Konserwatora dzieł sztuki, która będzie prowadziła prace konserwatorskie.6.3. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali 1 zamówieniew zakresie wykonania renowacji okiennic i drzwi stalowych w obiektach zabytkowych (przez zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową) oraz odtworzenia okiennic stalowych do istniejących ościeżnic w obiektach zabytkowych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. W przypadku wykazywania przez Wykonawcę zamówienia nadal wykonywanego, Zamawiający wymaga, aby faktycznie zrealizowana część zamówienia wypełniała wymogi określone przez Zamawiającego.Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach