Przetargi.pl
Indywidualny kurs j. angielskiego (1 na 1) dla max. 3 pracowników Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH - KC-zp.272-505/22

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000001577
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Indywidualny kurs j. angielskiego (1 na 1) dla max. 3 pracowników Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH - KC-zp.272-505/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Indywidualny kurs j. angielskiego (1 na 1) dla max. 3 pracowników Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH - KC-zp.272-505/22, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4.1. SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaWiedza i doświadczenieZamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizował dwie usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć - kurs indywidualny 1 na 1, z języka angielskiego dla osób dorosłych. Każdy kurs trwający minimum 10 miesięcy, dla minimum 2 uczestników, minimum 60 godzin lekcyjnych, przy czym godzina lekcyjna to minimum 45 minut.Osoby zdolne do wykonania zamówieniaWykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma lektorami języka angielskiego skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada nw. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:- dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski i przygotowanie pedagogiczne lub dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski i posiada przygotowanie pedagogiczne lub certyfikat ukończenia kursu CELTA lub równoważny- posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu języka angielskiego osób dorosłych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach