Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. angielski dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

Gmina Trzciana ogłasza przetarg

 • Adres: 32-733 Trzciana, Trzciana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 648 44 20 , fax. 14 613 63 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciana
  Trzciana 302
  32-733 Trzciana, woj. małopolskie
  tel. 14 648 44 20, fax. 14 613 63 01
  REGON: 85166064800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. angielski dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j.angielski dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.02.01-12-0656/19 zawartej dnia 19.05.2020 r. pomiędzy fundacją Collegium Progressus, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie). 2.Zamówienie jest udzielane w częściach. Niniejsze postępowanie dotyczy Części 1 - Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j.angielski w Kamionnej. 3.Zajęcia będą odbywać się w oddziale w Kamionnej, w województwiemałopolskim, powiat bocheński, Gmina Trzciana. Spotkania/zajęcia prowadzone będą w wyodrębnionym pomieszczeniu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, Kamionna 263, 32-732 Kamionna. 5.Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 7.Zamawiający przewiduje, iż świadczenie usługi odbywać się będzie średnio 2 godziny (1 godzina = 45min) w tygodniu. Łącznie 264 godziny. 8.Spotkania/zajęcia prowadzone będą wg ustalonego harmonogramu. Co do zasady w roku szkolnym spotkania/zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątkumiędzy godzinami 12:00-17:00, w wakacje między godzinami 9.00-14.00. 9.Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 10. Uczestnicy na czas trwania całości zajęć mają w oddziale do dyspozycji 5 (pięć) laptopów i 5 (pięć) tabletów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach