Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn.„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.

Gmina Trzciana ogłasza przetarg

 • Adres: 32-733 Trzciana, Trzciana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 648 44 20 , fax. 14 613 63 01
 • Data zamieszczenia: 2021-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciana
  Trzciana 302
  32-733 Trzciana, woj. małopolskie
  tel. 14 648 44 20, fax. 14 613 63 01
  REGON: 85166064800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,m,330199,2020.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn.„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j.niemiecki dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.02.01-12-0656/19 zawartej dnia 19.05.2020 r. pomiędzy fundacją Collegium Progressus, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie). 2.Z uwagi na przedmiot zamówienia i fakt, że zajęcia będą odbywać się w 5 oddziałach, Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 5 części: 1)Część 1 - Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki w Kamionnej, 2)Część 2 - Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki w Kierlikówce,3)Część 3 - Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki w Leszczynie, 4)Część 4 - Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki w Łąkcie Dolnej, 5)Część 5 -Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje - j. niemiecki w Trzcianie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 7, część 2- załącznik nr 8, część 3- załącznik nr 9, część 4-załącznik nr 10, część 5- załącznik nr 11 do SIWZ. 4.Każdy z 5 oddziałów znajduje się w województwie małopolskim, powiat bocheński, Gmina Trzciana. 5.Spotkania/zajęcia prowadzone będą w wyodrębnionych pomieszczeniach w budynkach szkół w Gminie Trzciana. 6.Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 7.Zamawiający przewiduje, iż świadczenie usług odbywać się będzie średnio 2 godziny (1 godzina = 45min) w tygodniu w każdym z 5 oddziałów wskazanych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. Łącznie w każdym z oddziałów 264 godzin. Ilość godzin w rozbiciu na poszczególne oddziały kształtuje się następująco: a)Część 1 - oddział Kamionna – 264 godziny, b)Część 2 - oddział Kierlikówka – 264 godziny, c)Część 3 - oddział Leszczyna – 264 godziny, d)Część 4 - oddział Łąkta Dolna – 264 godziny, e)Część 5 - oddział Trzciana– 264 godziny. Spotkania/zajęcia dla każdej z części prowadzone będą wg ustalonego harmonogramu. Co do zasady w roku szkolnym spotkania/zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku między godzinami 12:00-17:00, w wakacje między godzinami 9.00-14.00. 8.Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 2. Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2, 3, 4 lub 5 części. Maksymalna ilość części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy wynosi 5 (słownie: pięć). Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach