Przetargi.pl
Dostawa Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego z oznaczeniem SLRr z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZUBRZYCY GÓRNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-484 Zubrzyca Górna, 488
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZUBRZYCY GÓRNEJ
  488
  34-484 Zubrzyca Górna, woj. małopolskie
  REGON: 492701678
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyOchotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego z oznaczeniem SLRr z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą oraz właściwymi przepisami i normami.2. Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać oferowany pojazd, zostały określone w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.3. Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.4. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji zamówienia.5. Wymagania stawiane Wykonawcy:- Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów dotyczących postępowaniu oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia demonstracji pojazdu oraz urządzeń, przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich obsługi dla osób wskazanych przez Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia.6. Wymagania dotyczące gwarancji:- minimum 24 miesiące7. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: CPV 34.14.42.10-3 – wozy strażackie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach