Przetargi.pl
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 357116163
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy oświetlenia na przejściach dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Kraków b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: • Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,• Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,• Warunków technicznych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ• Wytyczne dla oświetlenia stanowiące załącznik nr 10 do SWZ• Zestawienia pozycji robót scalonych stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,• Załącznika graficznego stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.c) Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i zbuduj”.d) Wymagany okres gwarancji jakości:• 120 miesięcy na oprawy oświetleniowe, • Min. 36 – max. 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty (Ofertyzawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone),licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy,e) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.f) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.g) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: • pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,• pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanychh) Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach