Przetargi.pl
Remont sanitariatów i dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do wymagań p.poż. – wg projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów i dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do wymagań p.poż. – wg projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont sanitariatów i dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do wymagań p.poż. – wg projektu przebudowy części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach” 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: a) rozbiórkowe, wykucia i przebicia, b) tynkarskie i murarskie, c) przebudowa schodów wewnętrznych i montaż balustrad, d) w zakresie wymiany stolarki drewnianej oraz montażu drzwi p.poż. EI 30 e) w zakresie dostawy i montażu drzwi aluminiowych przeszklonych p.poz EI 30 f) montażowych ścianek przeszklonych ze szkła bezpiecznego, g) montażowych ścianek z płyt GK i sufitów podwieszonych z płyt GK h) obejmujących izolacje podposadzkowe w sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym (socjalnym), i) wykonanie podkładów pod posadzki oraz posadzek z płytek ceramicznych, j) montażowych wraz z dostawą mebli do zabudowy, k) instalacji sanitarnych wod-kan i co. l) instalacji wentylacji mechanicznej, m) instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd, n) instalacji oświetlenia awaryjnego, o) instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych p) wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej między innymi: oddymiania klatki schodowej, q) pomiarów i badań wykonanych instalacji elektrycznych wraz z protokołami badań i sprawdzeń. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem ewentualnej wizji lokalnej i stanu technicznego elementów budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1.1. SIWZ. 2. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł; 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U.2019.310 z późn. zm.);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach