Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
 • Data zamieszczenia: 2019-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
  REGON: 000093131
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:Remoncie pomieszczeń w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z: - Przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 5 do SIWZ. 1) Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców (ubiegający się o zamówienie publiczne) dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia wszystkich warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawców. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu będzie można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Osobą upoważnioną do dokonania wizji lokalnej z wykonawcą jest kierownik ZHW - lek.wet. Witold Dereń, tel. .77 54 17 198 lub osobiście – ZHW budynek „B”, piętro I - sekretariat p.109 celem umówienia się na wizję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach