Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku położonych przy ul. Radzymińskiej 16, Siewnej 2 oraz Malmeda 8.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 678 31 03 , fax. 0-85 678 31 00
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Malmeda 8 8
  15-440 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 678 31 03, fax. 0-85 678 31 00
  REGON: 00233317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www. mopr.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku położonych przy ul. Radzymińskiej 16, Siewnej 2 oraz Malmeda 8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, polegających na remoncie pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, położonych w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 16, Siewnej 2 oraz Malmeda 8, podzielony na dwie części (pakiety): PAKIET NR 1: Wydzielenie części korytarza ścianką przeszkloną, konstrukcja aluminiowa, w budynku MOPR w Białymstoku, położonym przy ul. Radzymińskiej 16, PAKIET NR 2: Remont pomieszczeń położonych w budynkach MOPR w Białymstoku przy ul. Siewnej 2 oraz przy ul. Malmeda 8. 2. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologię ich wykonania określają: rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z rysunkami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów, lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, dostaw i usług, nie przekraczające jednak 30% wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Wymagania stawiane materiałom: - stosowane materiały powinny być nowe oraz muszą odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,poz.881 z późn. zm.), - materiały powinny być zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Należność za wykonaną robotę budowlaną będzie płatna na konto wskazane przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru robót, po wykonaniu zadania w całości, b) Odbiór pogwarancyjny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, po ewentualnym usunięciu wszystkich ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad, c) Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. d) Wykonawca wskaże w ofercie ( oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. e) Wykonawca udzieli minimum 3- letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego pisemnym protokołem podpisanym przez strony umowy, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia, f) Wszystkie roboty wykonywane będą na czynnym, funkcjonującym obiekcie, h) Termin płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, i) forma zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 10 lub/i załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wniesienie wadium w wysokości: a) Pakiet Nr 1 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), b) Pakiet Nr 2 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział Białystok, konto nr 80 1240 5211 1111 0010 3558 0660 przed upływem terminu składania ofert. 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14.00, przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wniesienia wadium przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy w dokumencie wadialnym, w szczególności wnoszonym w formie niepieniężnej, wskazać w imieniu jakich podmiotów wadium to jest wnoszone. Uwaga: Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www. mopr.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach