Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI IP VPN ORAZ DZIERŻAWA ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 05025282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI IP VPN ORAZ DZIERŻAWA ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi IP VPN oraz dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. podlaskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia (netto): 505.800,81 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, w zależności od wybranego zadania/ wybranych zadań, w następującej wysokości: - zadanie nr 1 - w wysokości: 9.060,00 zł - zadanie nr 2 - w wysokości: 210,00 zł - zadanie nr 3 - w wysokości: 26,00 zł W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie - kwota wadium musi stanowić sumę wymaganych wartości w odniesieniu do wybranych zadań. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku Nr 25101010490008661391200000. Kserokopię przelewu bankowego zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w: Zespole ds. Zamówień Publicznych KWP w Białymstoku 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65 w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 15.00 Kserokopię tegoż dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, że wniesione w takiej formie podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi zapewniać jego obowiązywanie na okres nie krótszy niż czas związania ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać numer przetargu, którego dotyczą lub jego nazwę. Wadium musi być wniesione nie później niż do dnia 28.10.2013 r. do godz. 11.30. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty wadium, w wysokości oraz formie wskazanej w niniejszej SIWZ zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta odrzucona. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. ZWROT WADIUM: 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podlaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach