Przetargi.pl
Wykonanie systemu zabezpieczeń archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1 przewidzianej na nową siedzibę Urzędu oraz przeniesienie posiadanej klimatyzacji do nowej siedziby.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 747 3800 , fax. 085 747 3861
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Sienkiewicza 82 82
  15-005 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 747 3800, fax. 085 747 3861
  REGON: 05086921300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu zabezpieczeń archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1 przewidzianej na nową siedzibę Urzędu oraz przeniesienie posiadanej klimatyzacji do nowej siedziby.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlano-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku Zamawiającego przy ul. Pogodnej 63/1 w Białymstoku. 2.Zamówienie dotyczy: 1)Wykonania projektu rozbudowy instalacji zintegrowanego systemu zabezpieczeń archiwum zakładowego i instalacji przenoszonego systemu klimatyzacji w nowej siedzibie Urzędu; 2)Montażu systemu zabezpieczeń w pomieszczeniach archiwum zakładowego w nowej siedzibie Urzędu ; 3)Demontażu klimatyzatorów w obecnej siedzibie Urzędu i montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w nowej siedzibie Urzędu; 4)Demontaż klimatyzatora uszkodzonego i przekazanie jego do recyklingu; 3.Po wykonaniu zamówienia do protokołu odbioru Wykonawca dołączy: 1)Specyfikację odbioru do utylizacji oraz Kartę przekazania odpadu (dotyczy uszkodzonego klimatyzatora); 2)Wszelkie karty i warunki gwarancyjne; 3)Komplet atestów, certyfikatów i innych dokumentów przewidzianych prawem budowlanym na zastosowane materiały dołączy do dokumentacji powykonawczej; 4)W ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w formie ujednoliconej ( obejmującej stan istniejący oraz roboty objęte niniejszym zamówieniem). Dokumentacja powinna zawierać opis, wyniki prób i pomiarów, rysunki - w formie papierowej (3 komplety) i elektronicznej ( w wersji edytowalnej i pdf) na płycie CD. 4.Zakres rzeczowy robót przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 5.Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w obecnej siedzibie i budynku przewidzianym na nową siedzibę. 6.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: 1)Użyte określenia wskazujące na typ, znaki towarowe lub źródła pochodzenia materiałów należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą określeniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że produkty są równoważne w stosunku do wymagań spoczywa na składającym ofertę; 2)Użyte materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną; 3)Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń wymagane prawem atesty, certyfikaty, i inne dokumenty przewidziane prawem budowlanym. Dokumentację w powyższym zakresie Wykonawca powinien przechowywać na budowie. 7.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt prac, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 3)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 4)Ustalenie i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 5)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa; 6)Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane materiały i urządzenia; 7)Wszelkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.; 8)Pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia muszą posiadać odpowiednio udokumentowane kwalifikacje; 9)Pracownik przewidziany do demontażu uszkodzonego klimatyzatora powinien posiadać świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. 8.Możliwości zatrudnienia podwykonawcy: 1)Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom; 2)Informacje na temat podwykonawców w realizacji zamówienia należy zamieścić w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 3)Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca, w przypadku zatrudniania Podwykonawcy przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu umowę (projekt umowy) Wykonawcy ze wskazanym Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty; 4)Zamawiający może zgodnie z 647? K.c. wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie. 9.Wymagania dotyczące gwarancji: 1)Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia; 2)Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę; 3)Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 4)Przegląd gwarancyjny systemu będzie dokonywany co 6 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 316252005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach