Przetargi.pl
Zakup z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mpgkim.lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno do napraw cząstkowych - w szacunkowej ilości 100,00 Mg. Mieszanka musi spełniać szczegółowe wymagania określone w pkt. 3 SIWZ. Pozostałe wymagania: a) możliwość stosowania w niskich oraz wysokich temperaturach, b) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, c) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, d) każde opakowanie materiału powinno posiadać naniesioną datę produkcji oraz termin przydatności mieszanki, e) pakowana w worki foliowe (25 - 30 kg) oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach, f) min. ilość mieszanki w jednorazowej dostawie: 5,0 Mg. UWAGA: Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia, jak również zakupu ilości większych niż wskazane. Niewykorzystanie podanych (szacunkowych) ilości nie może podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia: a) mieszanka stanowiąca przedmiot zamówienia będzie dostarczana partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, do 31.12.2014 r. począwszy od daty podpisania umowy, b) ilość i termin dostaw każdej partii materiałów wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłaszanych telefonicznie lub faksem, c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Łomży, ul. Akademicka 22 lub innego miejsca na terenie miasta Łomża wskazanego przez Zamawiającego, e) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć atest lub świadectwo jakości, f) w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej partii materiałów i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium w celu stwierdzenia ich jakości zgodnie z obowiązującymi normami. Jeśli badania wykażą, że dostarczone materiały są złej jakości, Wykonawca zostanie obciążany kosztami badań i na własny koszt dokona wymiany wadliwej partii materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mpgkim.lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach