Przetargi.pl
Remont pomieszczeń SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.kazimierzawielka.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, pełną dokumentację dotyczącą wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w ST, Umowie, niniejszej Specyfikacji oraz przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji zgodności CE dla wszystkich elementów zamówienia wymagających tej deklaracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz szacunkowy przedmiar robót przekazane jako załączniki do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik jako przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach