Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
  REGON: 000093131
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie pokrycia dachowego – budynek „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do siwz dokumentacja składająca się z: - Przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do siwz. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 5 do siwz. Roboty będą odbywać się w czynnym obiekcie. Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców (ubiegający się o zamówienie publiczne) dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia wszystkich warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach