Przetargi.pl
Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 46-250 Wołczyn, Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4188340 w. 106 , fax. 774 188 344
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołczyn
  Dworcowa 1
  46-250 Wołczyn, woj. opolskie
  tel. 077 4188340 w. 106, fax. 774 188 344
  REGON: 53141303000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej. Budynek został zniszczony w wyniku pożaru. Zakres prac obejmuje m.in.: – całkowitą wymianę konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej, powierzchnia dachu 230,23m2; – skucie części tynków z wykonaniem nowych, powierzchnia tynków 499,66m2; – wymianie płyt G-K wraz z wełną mineralną 100,65 m2; – wymianie podłóg z paneli podłogowych, powierzchnia podłóg 164,50m2; – malowanie wewnętrzne ścian i sufitów, powierzchnia łączna 1448,50m2; – wymianie zniszczonego przez ogień ocieplenia ściany zewnętrznej wraz z tynkiem, powierzchnia 30,38m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach