Przetargi.pl
Remont Oddziału Chirurgicznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie

"PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7420 719
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Poznańska 125A
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7420 719
  REGON: 300770088
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalpleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Oddziału Chirurgicznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach oddziału chirurgicznego.2. Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie prac branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.3. Przedmiar robót branży ogólnobudowlanej przewiduje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych (demontaż starej stolarki drzwiowej, demontaż paneli sufitu podwieszanego, rozbiórka posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych, odbicie luźnych tynków, wykonanie przebicia w ścianie działowej), wykonanie systemowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przy użyciu powłok uszczelniających, wykonanie nowych tynków i gładzi gipsowych na ścianach, wykonanie malatur na ścianach i sufitach, wykonanie okładzin na ścianach i posadzce z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych, montaż nowej stolarki drzwiowej (w tym stolarki p.poż.), montaż nowych paneli sufitu podwieszanego a także dostawę i montaż wyposażenia (tj. m.in. narożników ochronnych, pochwytów łazienkowych, materiałowych parawanów natryskowych oraz krzeseł prysznicowych).4. Roboty instalacyjne branży elektrycznej obejmują m.in. wykonanie nowych instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, wykonanie instalacji teleinformatycznej, demontaż gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, lamp oświetleniowych i ich ponowny montaż po wykonanych pracach budowlanych.5. Prace instalacyjne branży sanitarnej swym zakresem obejmują m.in. wykonanie niezbędnych demontaży urządzeń sanitarnych (umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych, brodzików, kabin natryskowych), demontaż panelu medycznego i jego ponowny montaż w miejscu wskazany wykonanie nowych podejść instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednego zadania, tj. doprowadzonego przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia o wartości minimum 200 000,00 złotych obejmującego swoim zakresem remont pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach