Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
  Sukiennicza
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  REGON: 000553822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wózkowanny 2 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/1 do SWZ.Dostawa krzeseł kąpielowo - toaletowych 3 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/2 do SWZ.Dostawa multifunkcyjnego przenośnego podnośnika podłogowego 1 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/3 do SWZ.Dostawa wózków 10 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/4 do SWZ.Dostawa podnośników typu "klęcznik" 6 szt.- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/5 do SWZ.Dostawa kozetki lekarskiej 1 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/6 do SWZ.Dostawa przewijaka naściennego 1 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/7 do SWZ.Dostawa wózków 2 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach