Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka nr 837 - (0,300+0,400) 0,700 km w technologii mas bitumicznych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 576-36-68 , fax. 082 576-22-34
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Borowa 6 6
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 082 576-36-68, fax. 082 576-22-34
  REGON: 11019917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-krasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka nr 837 - (0,300+0,400) 0,700 km w technologii mas bitumicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka nr 837 - (0,300+0,400) 0,700 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustęp 1 i 2 ustawy Pzp; 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie spełnia/ na podstawie załączonych do oferty dokumentów (załączników). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia ważności oferty, wykonawca załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1. ustawy Pzp - wzór zał. nr 4), że: 1) jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy Pzp. B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych oferent załączy do oferty następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 3) zaakceptowany wzór umowy (zał. 2) 4) wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót (zał. nr 5) 5) wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (zał. nr 6) 6) wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wraz z referencjami - minimum 2 realizacje (zał. nr 7)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach