Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Borzysławice - Karchów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 3E
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4829133 , fax. 077 4829132
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Skarbowa 3E 3E
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4829133, fax. 077 4829132
  REGON: 16021229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Borzysławice - Karchów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Borzysławice - Karchów. Zamówienie obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem materiału, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych układanych na zimno, wykonanie mechanicznej ścinki poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem urobku. 1. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają: - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Dokumentacja projektowa zawiera: 1. Opis techniczny projektu; 2. Przedmiar robót; 3. Część rysunkową (przekrój konstrukcyjny); 4. BIOZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiO) stanowiące załącznik do SIWZ; - Dokumentacja zdjęciowa; - Wizja lokalna. Wymagana przez Zamawiającego minimalna gwarancja: 60 miesięcy. 2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. b) Oznakowanie robót wg. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. c) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót. d) Organizację i zagospodarowanie placu budowy. e) Wywóz materiałów rozbiórkowych na Miejskie Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. f) Likwidację placu budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymienionych warunków. 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu złożył wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6) niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający żąda, aby dokumenty składane były odpowiednio w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający uzna wymienione powyżej warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz złożonych przez wykonawcę. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów, których listę zawiera pkt 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o spełnieniu tych warunków, pełnomocnictw lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie, zawierającego błędy, niewłaściwie poświadczonego (np.: nie poświadczenie klauzulą za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 9. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru druk nr 1. 2. Kosztorys ofertowy - druk nr 2 (dopuszczone jest tylko wypełnienie kosztorysu na druku Zamawiającego). Wartości w kol. 7 kosztorysu ofertowego należy podawać w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli kolejna cyfra jest większa lub równa 5 to wcześniejszą cyfrę należy powiększyć o 1, a jeżeli ta cyfra jest mniejsza od 5, to wcześniejszą cyfrę pozostawiamy bez zmian). 3. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych- druk nr 3. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od 14.09.2004 r. do 13.09.2009 r. robót budowlanych (co najmniej jednej), odpowiadających swoim rodzajem i wartością (wartość oferty brutto) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te (co najmniej jedna) zostały wykonane należycie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w w/w okresie przynajmniej jednej roboty o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto - druk nr 5. 7. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącego druk nr 6 do niniejszej SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a) kierownik budowy - z co najmniej 5 letnim stażem pracy na stanowisku. Wykonawca dołączy uprawnienia budowlane do prowadzenia robót drogowych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na czas realizacji zadania). 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 7, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował (oświadczenie osoby mającej pełnić funkcje kierownika budowy o podjęciu obowiązków w razie uzyskania przez Wykonawcę zamówienia, jeżeli Wykonawca podał w wykazie, że kierownik budowy jest osobą którą będzie dysponował). 9. Podpisany projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy - druk nr 4. (podpisanie projektu umowy przez wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków w niej zawartych). 10. Pełnomocnictwo wykonawcy wiodącego - druk nr 7 (załączyć tylko do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie lub przez spółki cywilne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach