Przetargi.pl
Dostawa odczynników w rozbiciu na 2 samodzielne zadania

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3582855 , fax. 034 3582247
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  ul. Klonowa 1 1
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3582855, fax. 034 3582247
  REGON: 00030658400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalolesno.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników w rozbiciu na 2 samodzielne zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników w rozbiciu na 2 samodzielne zadania Zadanie nr 1 - Odczynniki do oznaczania półilościowego prokalcytonimy bez użycia aparatury Zadanie nr 2 - Wybrane parametry do oznaczania na Epoll-u 20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stabilność ceny netto
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalolesno.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach