Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej ulicę Mickiewicza z ulicą Bursztynową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049338 , fax. 077 4614422
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1 1
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4049338, fax. 077 4614422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej ulicę Mickiewicza z ulicą Bursztynową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzeniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej, budowy drogi KZ łączącej ulicę Mickiewicza i ulicę Bursztynową. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy drogi (w ramach koncepcji wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geotechniczne gruntu oraz wskazać wytyczne do posadowienia nowych obiektów); przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpienie do stosownego organu i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego na budowę drogi, na uzgodnionych branżowo podkładach geodezyjnych; przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym oraz wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych; opracowanie projektów: organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu; opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. wykonawca który: (1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Warunki udziału spełni wykonawca, który złoży wraz z ofertą wszystkie, wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa, z których wynikać będzie, że sporządził (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwie dokumentacje projektowe, każda dotycząca budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 500 m odcinka drogi publicznej, oraz dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności drogowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz następujące dokumenty: (1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączone dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie; (2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; (3) uprawnienia budowlane osoby, które obejmie funkcję głównego projektanta wraz z aktualnym, co najmniej na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; (4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.strzelceopolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach