Przetargi.pl
remont instalacji elektrycznych w budynku głównym i żywieniowym Domu Dziecka w Krasnem

Powiat Białostocki - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, Krasne
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 177 134, , fax. 857 177 135
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem
  Krasne 3
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857 177 134, , fax. 857 177 135
  REGON: 20641100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.caopow.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont instalacji elektrycznych w budynku głównym i żywieniowym Domu Dziecka w Krasnem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych w budynku głównym i żywieniowym Domu Dziecka w Krasnem; przedmiot zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Świadczenie tego rodzaju usług budowlanych dotyczące takich budynków jak budynek objęty przedmiotowym postępowaniem przetargowym jest opodatkowane wg. obniżonej stawki VAT- tj. 8% VAT. Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z projektem wykonawczym branżowym i przedmiarem robót, z wymogami zawartymi w branżowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Rozwiązania równoważne - wszelkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, szczególne procesy, normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy oraz art. 30 ust. 1-3 ustawy jakie przytoczono w dokumentacji projektowej oraz w pozostałych dokumentach - należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i w STWiOR oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami, STWiOR lub określoną normą oraz dokumentacją projektową. Użycie materiałów, urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 2.1 Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące czynności w pełnym wymiarze czasu pracy – pracownicy wykonujący prace związane z zakresem realizacji zamówienia dot. remontu instalacji elektrycznych, za wyjątkiem: - osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownika budowy lub kierownika robót, - osób wykonujących prace pomocnicze. 2.2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami. 2.3 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w załączniku do umowy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 2.4 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być zanonimizowane umowy o pracę. 2.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę z Pracownikami umów o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 2.6 W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 2.8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy). Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 3 lata gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: • w pieniądzu • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • w gwarancjach bankowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem : 63 1020 1332 0000 1302 0751 4765 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Poręczenia lub gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego lub przekazać za pośrednictwem poczty. Za skuteczne wniesienie wadium w poręczeniu lub gwarancji Zamawiający uważa złożenie do terminu składania ofert oryginału poręczenia lub gwarancji. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach