Przetargi.pl
„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec 2”

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  Świerkowa 45
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5659300 , , fax. 87 5659300
  REGON: 79067097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 3.1.1. Część 1 - Zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad Jeziorem Koleśne- zamówienie obejmuje m.in. budowę: a) boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 10 m x 18 m (pole gry 8mx16m) wyposażonego w słupki w tlejach, zaślepki po demontażu, siatkę regulowaną; b) altany konstrukcji drewnianej z grillem o wymiarach 7,53 m x 4,20 m wyposażona w ławo stół na 12 osób, kosz na śmieci; c) mini placu zabaw wyposażonego w huśtawkę typu „bocianie gniazdo” i pomost ruchomy oraz stół do gry w warcaby i chińczyka z siedziskami - Zamawiający wymaga aby urządzenia zabawowe spełniały odpowiednie normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu odpowiednie certyfikaty wymagane przepisami prawa przed montażem wyposażenia. d) elementów małej architektury: - przebieralnia w konstrukcji drewnianej 2,00 m x 3,00 m; - obudowa śmietnika i TOI wiata w konstrukcji drewnianej 2,50 m x 5,40 m wyposażona w TOI TOI, kontener metalowy na śmiecie 1100 l, pojemnik na segregację śmieci 3*250l - ławki betonowe z siedziskiem drewnianym i koszy betonowych; - stojaki na rowery 8 kompletów na 5 miejsc postojowych każdy; e) ścieżki pieszo-rowerowej i dojazd szer. 3,0 m o nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego; f) slipu z dojazdem o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi ażurowymi z placem do manewru; g) oświetlenia terenu na słupach aluminiowych, oprawy oświetleniowe typu LED; h) przebudowa kolidującego przęsła linii napowietrznej SN na sieć kablową doziemną i) wymiana elementów ogrodzenia terenu, montaż bram i bramek; j) nasadzenie drzew szt. 12 – aleja lipowa; k) rozbiórka pomostu o długości 12,5 m i wykonanie pomostu pływającego o długości całkowitej 24 m ; l) tablicy informacyjnej w konstrukcji drewnianej z daszkiem 1,3 m x 2,2 m zawierającej regulamin korzystania z obiektu (treść będzie uzgodniona z Zamawiający) ujęta w przedmiarze robót o niżej wymienionych parametrach: - stelaż z dachem wykonany z desek, oprawa tablicy wykonana z suchych desek o grubości 25 mm, słupy kwadrat 100x100 mm; - drewno dwukrotnie impregnowane, konstrukcja zwarta, masywna, wykonana zgodnie z zasadami sztuki stolarsko-ciesielskiej; - kotwy stalowe malowane, które osadza się w ziemi poprzez zabetonowanie; - nadruk na płycie PCV lub płycie warstwowej dibond; - wydruk solventowy zabezpieczony laminatem antygraffiti/UV m) tablicy informacyjnej w konstrukcji drewnianej z daszkiem 1,5m x 2m zawierającej dane przyrodniczo-historyczno-kulturowe dot. wsi Mała Huta (treść będzie uzgodniona z Zamawiający) nie ujęta w przedmiarze robót o niżej wymienionych parametrach: - stelaż z dachem wykonany z desek, oprawa tablicy wykonana z suchych desek o grubości 25 mm, słupy kwadrat 100x100 mm; - drewno dwukrotnie impregnowane, konstrukcja zwarta, masywna, wykonana zgodnie z zasadami sztuki stolarsko-ciesielskiej; - kotwy stalowe malowane, które osadza się w ziemi poprzez zabetonowanie; - nadruk na płycie PCV lub płycie warstwowej dibond; - wydruk solventowy zabezpieczony laminatem antygraffiti/UV W ramach zagospodarowania istniejącej plaży przeprowadzenie makroniwelacji terenu i wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz nawierzchni z kruszywa naturalnego C50/10 frakcji 031,5 mm projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz nawierzchni istniejącego zjazdu a na odcinku slipu utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi ażurowymi wypełnionymi kruszywem naturalnym, utwardzenie nawierzchni kostką betonową typu polbruk pod wiatą grillową, zabudową śmietnika i TOI oraz przebieralnią. 3.1.2. Część 2 – Zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad Jeziorem Okuniowiec – zamówienie obejmuje m.in. budowę: 1) altany w konstrukcji drewnianej z grillem o wymiarach 5,98mx4,06m wyposażona w ławo stół na 12 osób, kosz na śmiecie; 2) mini placu zabaw dla dzieci wyposażony w huśtawkę typu „bocianie gniazdo”, pomost ruchomy, drążek gimnastyczny potrójny. Zamawiający wymaga aby urządzenia zabawowe spełniały odpowiednie normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu odpowiednie certyfikaty wymagane przepisami prawa przed montażem wyposażenia. 3) elementów małej architektury: - obudowa śmietników i TOI wiata w konstrukcji drewnianej 2,50 m x 5,40 m; wyposażona w TOI TOI, kontener metalowy na śmiecie 1100 l, pojemnik na segregację śmieci 3*250l - ławki betonowe z siedziskiem drewnianym i kosze betonowe; - stojaki na rowery 3 komplety na 5 miejsc postojowych każdy. 4) budowa pomostu pływającego o długości całkowitej 12,00 m; 5) tablicy informacyjnej w konstrukcji drewnianej z daszkiem 1,3m x 2,20 m zawierającej regulamin korzystania z obiektu (treść będzie uzgodniona z Zamawiający) ujęta w przedmiarze robót o niżej wymienionych parametrach: - stelaż z dachem wykonany z desek, oprawa tablicy wykonana z suchych desek o grubości 25 mm, słupy kwadrat 100x100 mm; - drewno dwukrotnie impregnowane, konstrukcja zwarta, masywna, wykonana zgodnie z zasadami sztuki stolarsko-ciesielskiej; - kotwy stalowe malowane, które osadza się w ziemi poprzez zabetonowanie; - nadruk na płycie PCV lub płycie warstwowej dibond; - wydruk solventowy zabezpieczony laminatem antygraffiti/UV 6) tablicy informacyjnej w konstrukcji drewnianej z daszkiem 1,5m x 2 m zawierająca dane przyrodniczo-historyczno-kulturowe dot. wsi Okuniowiec (treść będzie uzgodniona z Zamawiający) nie ujęta w przedmiarze robót o niżej wymienionych parametrach: - stelaż z dachem wykonany z desek, oprawa tablicy wykonana z suchych desek o grubości 25 mm, słupy kwadrat 100x100 mm; - drewno dwukrotnie impregnowane, konstrukcja zwarta, masywna, wykonana zgodnie z zasadami sztuki stolarsko-ciesielskiej; - kotwy stalowe malowane, które osadza się w ziemi poprzez zabetonowanie; - nadruk na płycie PCV lub płycie warstwowej dibond; - wydruk solventowy zabezpieczony laminatem antygraffiti/UV W ramach zagospodarowania istniejącej plaży przeprowadzenie makroniwelacji terenu i wykonanie robót ziemnych, uzupełnienie piaskiem drobnym plaży oraz wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostałej części terenu. Dokonania prześwietlenia istniejącego zadrzewienia. W obiektach małej architektury utwardzenie nawierzchni kostką betonową typu polbruk (pod wiatą grillową oraz zabudową śmietnika i TOI). 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, Przedmiary robót, operat wodnoprawny(część 1 zamówienia) oraz Specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ do jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 3.3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych. 3.8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 3.9. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 zm. Z 2017 r. poz. 2422) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej. 3.10. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 2) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badan i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej; 4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 5) informowanie zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów; 7) niezwłoczne informowanie zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której została opracowana dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na własny koszt, powstałych z winy wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. w przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale zamawiającego; 8) niezwłocznego informowania zmawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy; 9) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy wykonawcy; 10) pokrycie kosztów związanych z odbiorami; 11) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 12) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 3.11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 3.12. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie - do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3.13. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy opracuje ostateczny Harmonogram realizacji robót. 3.14. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 3.15. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 3.16. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny: 45 000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe: 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45 111291- 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45223200-8 Roboty konstrukcyjne; 45262500-6 Roboty malarskie; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych; 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji; 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; 37535200-9 Wyposażanie placów zabaw; 39290000-1 Wyposażenie różne; 45212140-9 Obiekty rekreacyjne; 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych; 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego; 3.17. Nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej, określają minimalny standard jakości przyjętego materiału lub urządzenia. Wykonawcy mogą zaproponować inne materiały lub urządzenia z zachowaniem równoważnych parametrów technicznych określonych w dokumentacji niniejszego postępowania. Przy zastosowaniu materiałów równorzędnych Wykonawca musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co do klasy, jakości standardu itp. przedstawiając odpowiednie deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz dokładnego opisu zastosowanego materiału równoważnego. 3.18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na: a) przygotowaniu terenu pod budowę, b) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.: przenoszenie materiałów budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 3.19. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3.20. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 3.21. Zamówienie współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie będą przyznane. 3.22. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu należy wykonywać roboty w taki sposób aby osoby niepełnosprawne nie miały przeszkód architektonicznych podczas korzystania z zagospodarowanej plaży oraz pomostu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Na część 1 zamówienia: 6 000,00 zł Na część 2 zamówienia:. 1 500,00 zł 8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. O/Suwałki nr rachunku 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 , a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium - Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec” 8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 8.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 8.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach