Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka „Budowa oświetlenia w m. Woroniany"

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Pl. Kościuszki 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 711 09 00 , fax. +48 85 711 09 11
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Pl. Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 711 09 00, fax. +48 85 711 09 11
  REGON: 050659125
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka „Budowa oświetlenia w m. Woroniany"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka „Budowa oświetlenia w m. Woroniany". 2. Zakres zamówienia obejmuje: obejmuje montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem, wytrasowanie kabla, montaż opraw oświetleniowych. Lokalizacja linii oświetleniowej: pas drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku od km 37+374 do km 37+715.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu linii oświetleniowych lub linii energetycznych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każde świadczenie.b) Zdolność zawodowa: wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum 1 osoba, osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu linii oświetleniowych lub linii energetycznych,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach