Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Zajezierce - Łukiany, Gmina Zabłudów

GMINA ZABŁUDÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZABŁUDÓW
  ul. Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  REGON: 050659208
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Zajezierce - Łukiany, Gmina Zabłudów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, na odcinku Zajezierce – Łukiany w Gminie Zabłudów.2. Miejsce realizacji: część działki nr 88 obr. Zajezierce, część działki nr 105 obr. Łukiany – zgodnie z załączoną dokumentacją.3. Zakres rzeczowy robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej – trzy warstwy w technologii powierzchniowego utrwalenia, emulsją asfaltową i kruszywem na istniejącej nawierzchni żwirowej:a) długość remontowanego odcinka – 1485,70 m,b) szerokość nawierzchni – 3,50 m. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej, na którą składa się:a) Uproszczona dokumentacja techniczna – załącznik nr 5.1 do SWZb) SST – wymagania ogólne – załącznik nr 5.2 do SWZc) SST – powierzchniowe utrwalenie – załącznik nr 5.3 do SWZd) Zagospodarowanie terenu – Zajezierce – załącznik nr 5.4 do SWZe) Zagospodarowanie terenu – Łukiany – załącznik nr 5.5 do SWZf) Mapa Zajezierce – załącznik nr 5.6 do SWZg) Mapa Łukiany – załącznik nr 5.7 do SWZh) Przedmiar – załącznik nr 5.8 do SWZi) Plan orientacyjny – załącznik nr 5.9 do SWZj) Ogólna charakterystyka obiektu – załącznik nr 5.10 do SWZk) Przekrój – załącznik nr 5.11 do SWZ.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.2. Kwota wadium wynosi: 1 900,00 zł.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.:Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „Wadium w postepowaniu na: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Zajezierce – Łukiany, Gmina Zabłudów” – znak sprawy ZP.271.23.2022, a do oferty dołączyć kopię przelewu.6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert.7. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4 ppkt 2) - 4 ppkt 4) należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale X SWZ z zastrzeżeniem, iż dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta (wystawcy gwarancji/ poręczenia).8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowejw ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy, nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp – zostanie odrzucona.11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach