Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina”

GMINA KRYNKI ogłasza przetarg

 • Adres: 16-120 Krynki, ul. Garbarska 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857228550 , fax. 857228070
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRYNKI
  ul. Garbarska 16
  16-120 Krynki, woj. podlaskie
  tel. 857228550, fax. 857228070
  REGON: 050659378
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina””.1. Zamawiający informuje, że dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania:- 9 szt. stacji roboczych,- 11 szt. monitorów, - 11 szt. zasilaczy awaryjnych UPS,- 2 szt. laptopów,- 5 szt. drukarek,- rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - szt. 1, - Backup danych do chmury – specjalistyczne oprogramowanie – 18 szt, - usługa doradcza – konfiguracja i uruchomienie sprzętu.3. Sprzęt wskazany powyżej musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.4. Sprzęt komputerowy powinien być wyprodukowany najpóźniej w 2022 r., być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.5. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.6. Sprzęt powinien być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polskim.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki w terminie 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji będzie liczony od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis oraz minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia sformułowano w Załączniku nr 1a do SWZ.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszy sformułowanie ,,lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za właściwy każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.11. Warunki równoważności rozwiązań:- ten sam zakres zastosowań,- ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,- sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,- nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa, eksploatacji,- nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego.12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.13. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.14. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.16. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach