Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (II przetarg)

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, Bielska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 683-20-01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
  Bielska 41
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 683-20-01
  REGON: 5066734300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap” (II przetarg)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap”. Zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce wraz z przejazdem PKP obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości ok. 422 m, w tym: 1. w pasie drogowym drogi powiatowej od km 0+906,00 do km 1+139,79 oraz od km 1+254,29 do km 1+327,70 – 307,20 m, 2. w pasie kolejowym PKP od km 1+139,79 do km 1+254,29 – 114,50 m. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą: - projekty wykonawcze – zał. nr 6a-c, 7a-c, 8a-c, 9a-c, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 11a-e - projekty organizacji ruchu – zał. nr 12a-b - przedmiary robót kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych– zał. Nr 4 i 5. Zalecenia i informacje dodatkowe: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową, obejmuje także: a) realizację przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (zwanych dalej STWiOR). W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. b) jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.); c) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesięcy od dnia odbioru robót; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, e) cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne itp.; f) cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe; UWAGA: w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w pasie kolejowym PKP od km 1+139,79 do km 1+254,29 – 114,50 m Wykonawca w cenie oferty nie uwzględnia kosztów związanych z: - zwołaniem komisji przekazania i odbioru terenu pasa kolejowego, - opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie prowadzenia robót, - czasowym zajęciem gruntu terenu zamkniętego PKP na czas prowadzenia robót, - przeszkoleniem pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. g) pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 13 do SIWZ; h) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 32 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – „Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B” b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359) 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 04.06.2018 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Okoliczności zwrotu i zatrzymania wadium określa Ustawa PZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach