Przetargi.pl
System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest system urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: (a) pieniądzu, (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (c) gwarancjach bankowych, (d) gwarancjach ubezpieczeniowych, (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824, 2004r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz.1484 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006r. Nr 149, poz. 1074). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na system urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”. 4. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt. 2 lit. (b), (c), (d), (e) należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich, parter). Prosimy nie wkładać oryginału dokumentu do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg Załącznika nr 5 do SIWZ; 3) świadectwa autoryzacji producenta w zakresie instalacji i programowania zaprojektowanych systemów przeciwpożarowych, 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika nr 6 do SIWZ; II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – wg Załącznika nr 3 do SIWZ; 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. III. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. I pkt 1) i w ust. II pkt 1). IV. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. II pkt 1). V. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. VI. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - do ewentualnego wykorzystania - wzór: Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia VII. DOKUMENTY SKŁADANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 4 do SIWZ; 3) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem; 4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg Załącznika nr 9 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia odbywa się dwuetapowo. 1) ETAP SKŁADANIA OFERT: W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wg Załącznika nr 2 do SIWZ; - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – wg Załącznika nr 3 do SIWZ. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 11 ustawy). Stosując art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) ETAP PO DOKONANIU ANALIZY WSTĘPNEJ OCENY OFERT: Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych poniżej: 1) wykaz robót budowlanych wg Załącznika nr 5 do SIWZ wraz dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, 2) świadectwa autoryzacji producenta w zakresie instalacji i programowania zaprojektowanych systemów przeciwpożarowych, 3) wykaz osób wg Załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach