Przetargi.pl
Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty - Borowskiego

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2020-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 50658982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty - Borowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty – Borowskiego. Zakres robót: I. Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (km roboczy od 0+000 do km 0+839,40) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: 1) Budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 7 m – ok. 825 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. 11 Listopada (droga wojewódzka nr 659) do istniejącego skrzyżowania z ul. Brańską (droga krajowa nr 66). 2) Budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką nr 659. 3) Budowa chodnika szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – na odcinku ok. 816 m. 4) Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - ok. 806 m. 5) Budowa dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych do urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej – 2 szt. 6) Budowa przepustu w km 0+405,00 projektowanej drogi o przekroju łukowo- kołowym – 20 m. 7) Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC -U ø 315 – ok. 796 m, przykanaliki z rur PVC-U ø 200 – ok. 270 m. 8) Budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. 9) Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej – ok. 345 m. 10) Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 875 m (25 słupów z oprawami oświetleniowymi). 11) Budowa kanału technologicznego - ok. 807 m. 12) Usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. 13) Przebudowa studni kanalizacji deszczowej oraz przykanalików – 2 kpl. II. Odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. Antoniego Beszty Borowskiego (km roboczy od 0+000 do km 0+857,89) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: 1) Budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 6,5 m – ok. 733 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. C.K. Norwida (droga gminna) do istniejącej ul. bł. ks. Antoniego Beszty - Borowskiego (droga gminna). 2) Budowa skrzyżowań projektowanej drogi gminnej z istniejącą publiczną drogą: a) gminną - ul. C.K. Norwida - km 0+000 proj. trasy; b) powiatową - ul. Jana Pawła II - km 0+111.96 proj. trasy; c) gminną - ul. Jana III Sobieskiego - km 0+513,60 proj. trasy; d) gminną - ul. Jana III Sobieskiego- km 0+651,90 proj. trasy. 3) Budowa chodnika o szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - na odcinku ok. 830 m. 4) Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego ok. - 830 m. 5) Budowa przepustu pod koroną projektowanej drogi gminnej w km 0+094,00 oraz pod koroną istniejącej drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II, w km lokalnym 0+111,84) – ok. 40,6 m. 6) Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 315 – 530 m, PVC ø 400 – 127,5 m, PVC ø 500 – 37,5 m, przykanaliki z rur PVC-U ø 200 – 282 m. 7) Budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. 8) Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 888 m (24 słupy z oprawami oświetleniowymi). 9) Budowa kanału technologicznego – ok. 837 m. 10) Usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. 11) Przebudowa odcinka drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II) w celu dostosowania przebiegu w planie oraz profilu do geometrii projektowanego skrzyżowania – 1 kpl. 12) Przebudowa istniejącej ulicy bł. ks. Beszty- Borowskiego na połączeniu z odcinkiem projektowanym poprzez zawężenie jezdni z istniejącej szer. 7 m do projektowanej 6,5 m – 1 kpl. 13) Przebudowa zatoki parkingowej przy istniejącej jezdni ulicy ks. Beszty- Borowskiego w celu wykonania zjazdów indywidualnych – 1 kpl. 14) Przebudowa chodnika przy istniejących miejscach postojowych do szer. 2 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej – ok. 117 m. 2. Nazwa i kod zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV): CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy PZP. 6. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych wymienionych w rozdziale III ust.1 SIWZ (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Zamówienie jest planowane do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 8. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ 2.Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ, UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP), 4.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ, złożone w formie oryginału (jeżeli dotyczy). 5.OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. 6.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach