Przetargi.pl
remont infrastruktury technicznej z wymianą trzech dźwigów osobowych i ich konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-225 Warszawa, ul. gen. Józefa Bema
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6323215 , fax. 22 6327242
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
  ul. gen. Józefa Bema 70
  01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6323215, fax. 22 6327242
  REGON: 66584000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont infrastruktury technicznej z wymianą trzech dźwigów osobowych i ich konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont infrastruktury technicznej z wymianą trzech dźwigów osobowych i ich konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj". OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dokumentacji projektowej: a) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie demontażu istniejących dźwigów oraz wykonania i zainstalowania nowych dźwigów osobowych wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz i zewnątrz szybu dźwigowego z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień; b) Wykonanie przedmiaru robót; c) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego; d) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; e) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 2) Wykonanie robót budowlanych według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i dokumentacją techniczną dla wskazanego w nim zakresu prac; 3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych według sporządzonych opracowań projektowych; 4) Prowadzenie prac konserwacyjnych w okresie gwarancji zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy przekazać Zamawiającemu według wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji określoną w § 8. 3. Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii oraz map w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, niezbędnych do realizacji zamówienia. 5. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana, uzgadniana i ostatecznie zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określa wzór umowy oraz program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy będące integralną częścią s.i.w.z. 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie robót ogólnobudowlanych. 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wprowadzenia na budowę, listę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie w ciągu trzech dni udokumentować fakt zatrudnienia wskazanych osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dopuszcza się zmianę osób o których mowa w pkt. 1, wykonujących przedmiot Zamówienia. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przekazać nową (aktualną) listę osób, o której mowa w pkt. 2. 6. Do każdej faktury za roboty budowlane Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że osoby określone w pkt. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca lub Podwykonawca nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę, przez okres realizacji robót budowlanych, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w pkt. 1. 8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 RODO, tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach