Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 790 000 , fax. 227 895 102
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 227 790 000, fax. 227 895 102
  REGON: 13268729000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Budowa oświetlenia w ulicy bez nazwy (ulica obejmująca posesje ul. Górczewska nr 1A do 1J) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (10 szt. nowych opraw przystosowanych do centralnej redukcji mocy) -modernizacja szafki SON (zły stan techniczny) 2) Budowa oświetlenia w ulicy Ejsmonda (na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Zielonej) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (2 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) 3) Budowa oświetlenia w ulicy Głównej (na odcinku od ul. Szucha do ul. Narutowicza) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (6 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) 4) Budowa oświetlenia w ulicy Kossaka (rozwidlenie ulicy od Grottgera) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (3 + 2 szt. nowych opraw przystosowanych do centralnej redukcji mocy) -przebudowa sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji PGE) 5) Budowa oświetlenia w ulicy Małkowskiego od ul. Łąkowej w kierunku Alei Bluesa - odcinek na wysokości zamieszkałych posesji Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (7 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) -dostosowanie szafy SON do zwiększonego poboru mocy wg projektu -przebudowa sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji PGE) 6) Budowa oświetlenia w ulicy Nowowiejskiej na odcinku od posesji nr 49 do 67 (do ulicy Jęczmiennej) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (8 szt. nowych opraw przystosowanych do centralnej redukcji mocy) 7) Budowa oświetlenia w ulicy Orzeszkowej (na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Łąkowej) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (5 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) -przebudowa sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji PGE) 8) Budowa oświetlenia w ulicy Polnej (na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Sienkiewicza) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (2 szt. nowych opraw przystosowanych do centralnej redukcji mocy) 9) Budowa oświetlenia w ulicy Pstrągowej (uzupełnienie odcinka od ul. Reymonta do ul. Wiązowskiej) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (4 szt. nowych opraw przystosowanych do centralnej redukcji mocy) 10) Budowa oświetlenia w ulicy Różanej na odcinku od ul. Matejki w stronę ul. Wilsona Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (5 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) -montaż nowej szafy SON wg projektu (bez centralnego reduktora mocy) 11) Budowa oświetlenia w ulicy Św. Józefa Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (13 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) 12) Budowa oświetlenia w ulicy Telimeny (od strony ogrodzenia hotelu Holiday) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego (4 szt.) -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (4 + 4 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) -instalacja nowej szafy SON 13) Budowa oświetlenia w ulicy Wąskiej (na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (4 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy ) -montaż nowej szafy SON wg projektu -przebudowa sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji PGE) 14) Budowa oświetlenia w ulicy Wczasowej (na odcinku od ul. Miłej za ul. Dobrą) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -montaż na istniejących słupach energetycznych zasilającej linii napowietrznej, niskiego napięcia -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (12 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) -dostosowanie szafy SON do zwiększonego poboru mocy wg projektu 15) Budowa oświetlenia w ulicy Wiązowskiej d. nr ew. 45 obr. 96 (tzw. stary ślad ulicy w okolicach posesji nr 78) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (3 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy) 16) Budowa oświetlenia w ulicy Wilgi (uzupełnienie odcinka od ul. Reymonta w kierunku osiedla Wronia) Budowa elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem: -budowa linii kablowej, zasilającej, niskiego napięcia -budowa nowych słupów oświetlenia drogowego -instalacja opraw oświetleniowych LED na wysięgnikach (3 szt. nowych opraw z autonomiczną trójstopniową redukcją mocy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach