Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - 2

Gmina Goszczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 632 260 , fax. 486 632 247
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goszczyn
  ul. Bądkowska 2
  05-610 Goszczyn, woj. mazowieckie
  tel. 486 632 260, fax. 486 632 247
  REGON: 54163500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goszczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie. Niniejsze zamówienie realizowane będzie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach