Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka

Urząd Gminy Młynarze ogłasza przetarg

 • Adres: 06-231 Młynarze, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7680065, 7680062 , fax. 297 680 062
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Młynarze
  ul. Ostrołęcka 7
  06-231 Młynarze, woj. mazowieckie
  tel. 029 7680065, 7680062, fax. 297 680 062
  REGON: 55032614100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlynarze.bipgminy.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka” Zakres robót: Długość odcinka – 818 mb 1. Roboty przygotowawcze 2. Podbudowa 3. Nawierzchnia 4. Pobocza 5. Oznakowanie Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach