Przetargi.pl
Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Krzyżowice, Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 311-84-79, , fax. 71 311-84-79
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
  Główna 2
  55-040 Krzyżowice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 311-84-79, , fax. 71 311-84-79
  REGON: 11533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i przebudową pomieszczeń usytuowanych na poddaszu w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Zakres prac obejmuje remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze), zgodnie z opracowaną Specyfikacją Techniczną Poddasza stanowiącą załącznik nr 5.1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, gm. Kobierzyce, dz. Nr 82/35obręb Krzyżowice- Wierzbica Gm. Kobierzyce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach