Przetargi.pl
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527, , fax. 767 265 437
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, , fax. 767 265 437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa systemu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. BRANŻA BUDOWLANA: 1. uzupełnianie ścian z cegły o gr. ½ cegły - 34,542 m2 2.ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm - 84,630 m2 3. ścianki działowe j/w lecz gr. 12 cm - 80,477 m2 4. wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły – obsadzenie belek stalowych - 89,42 m 5. wymiana stolarki na drzwi stalowe i aluminiowe - 56,218 m2 6. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - 70,600 m2 7. wymiana okien zespolonych na PCV - 0,825 m2 8. wymiana stolarki okiennej na aluminiową - 16,580 m2 9. dostarczenie i montaż rolet zwijanych płóciennych - 186,516 m2 10. dostarczenie i montaż karniszy metalowych - 145,110 m 11. tynki wewnętrzne kat.III - 1.026,596 m2 12. tynki kat. III na ościeżach szer.15-25-40 cm - 221,83 m 13. licowanie ścian płytkami glazurowanymi z udziałem płytek kolorowych - 683,716 m2 14. dwukrotne malowanie farbami - 5.172,13 m2 15. dwukrotne lakierowanie lamperii - 1.675,600 m2 16. posadzki z płytek - 202,850 m2 17. dostawa i montaż dźwigu towarowego BMK 100.30/9(trzy przystanki, 5 dojść) - 1 kpl 18. ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji płytami z wełny mineralnej gr. 14 cm - 200,460 m2 19. dostarczenie i montaż wyposażenia wg. załącznika nr. 1,2,3 do PB - 3 kpl BRANŻA INSTALACYJNA: 1. rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zew. 16,20,25,32,40,50 mm - 598,000 m 2. baterie umywalkowe z mieszaczem i czasowe - 24 szt 3. umywalki porcelanowe - 23 szt 4. ustępy z płuczką „kompakt” - 19 szt 5. brodziki natryskowe - 10 szt 6. baterie natryskowe termostatyczne - 10 szt 7. rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 i 110 mm - 300,000 m 8. przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej - 1 kpl 9. grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe ocynkowane - 19 szt 10.rury c.o. miedziane o śr. zew. 15 mm - 112,800 m 11.osłony grzejnikowe - 67,000 m WENTYLACJA I KLIMATYZACJA: 1. przewody wentylacyjne z blachy stalowej - 15,355 m2 2. wentylatory - 38 szt 3. okap wentylacyjny stalowy typ A - 1 szt MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH: 1. roboty budowlane - 2 kpl 2. montaż kompletnej centrali sterującej - 2 szt 3. klapy dymowe 1000/1400/500 - 2 kpl 4. montaż kompletnej instalacji zasilającej system oddymiania - 2 kpl INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 1. rozdzielnice T2 - 2 szt 2. wyłączniki nad-prądowe i przeciwpożarowe - 26 szt 3. przewody płaskie układane w tynk - 552,000 m 4. montaż opraw świetlówkowych i oświetleniowych żarowych - 231 kpl 5. montaż kompletnej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - 1 kpl 6. montaż kompletnej instalacji przyzywowej - 1 kpl Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 14.000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Miejska Głogów Oddział BGŻ w Głogowie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmiot o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony załącznik nr 1, – Formularz ofertowy . 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie zawierał: a) liczbę porządkową, b) opis ( obliczenia ) pozycji kosztorysowanych robót i nakład, c) wartość za pozycję, d) podsumowanie kosztorysu. Kosztorysy ofertowe poszczególnych branż MUSZĄ odzwierciedlać pozycje z przedmiarów robót i zachowywać ich kolejność. 9) W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć z ofertą: a) oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej, b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach