Przetargi.pl
Przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach

Gmina Radwanice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 311 436
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radwanice
  ul. Przemysłowa 17
  59-160 Radwanice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 311 436
  REGON: 39064763000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radwanice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach. 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.: a) prace rozbiórkowe i demontażowe, b) skucie tynków, c) zamurowania lub/i wykucia wraz z wykonaniem nadproży w związku z nową lokalizacją otworów okiennych i drzwiowych, d) wypełnienia i ocieplenia stropów, e) schody wewnętrznych w mieszkaniach, f) wydłużenia połaci dachowych przy ścianach szczytowych, g) wymurowanie i przemurowanie kominów wraz z wycięciami w dachu, h) ściany wewnętrzne, i) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, j) izolację pionową oraz poziomą, k) podłogi i tynki wewnętrzne, l) ocieplenie elewacji, m) instalacje elektryczne, ochronne i teletechniczne, n) instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacyjną, o) zagospodarowanie terenu w tym: miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne, zieleń. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach