Przetargi.pl
Remont sięgacza ul. Wrocławskiej, dz. nr ew. 261, 216/7, 248 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka.

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sięgacza ul. Wrocławskiej, dz. nr ew. 261, 216/7, 248 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu sięgacza ul. Wrocławskiej, dz. nr ew. 261, 216/7, 248 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka. 2.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe określone w ust. 1 wg m.in. poniższego zakresu: 1)wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, 2)wykonanie podbudowy nawierzchni, 3)wykonanie skropienia nawierzchni drogowej asfaltem, 4)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), 5)wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 6)wykonanie stabilizacji podłoża cementem, 7)wykonanie oznakowania drogowego pionowego (montaż i demontaż oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót), 8)wykonanie oznakowania drogowego docelowej organizacji ruchu 9)wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studzienek dla włazów kanałowych, 10)wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 11)wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego oraz ruchu docelowego i uzgodnienie go z właściwymi instytucjami, 12)wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm., 3. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) niniejszej SIWZ, 2) Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 3) Projekcie wykonawczym 4) Projekcie technicznym c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych d) Przedmiarze robót Dokumentacja projektowa sporządzona została przez: DROGTIM Adam Pawłucki , 55-093 Kątna, ul. Spokojna 14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach