Przetargi.pl
„Budowa parku kieszonkowego na rogu ulic Głogowskiej i Targowej”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76/847-41-26 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76/847-41-26, fax. 076 72 46 780
  REGON: 390647618
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa parku kieszonkowego na rogu ulic Głogowskiej i Targowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa parku kieszonkowego na rogu ulic Głogowskiej i Targowej” w ramach zadania budżetowego pn.: „Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy” 900-90095-6050”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa komunikacji pieszej wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem zieleni na rogu ulic Głogowskiej i Targowej w Polkowicach zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś, ul. Górnicza 7B/3, 59-300 Lubin. Podstawa wykonania robót budowlanych: decyzja pozwolenia na budowę nr 680.2020 dnia 13 listopada 2020 r. Teren objęty robotami: działka geodezyjna nr: 170/4, 172/2, 172 Polkowice – miasto Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z dokumentacją m.in.: - demontaż nawierzchni z kostki betonowej, demontaż ławek, koszy na śmieci, - wykonanie cięć koron 3 drzew, - wykonanie nowych nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych wraz z ułożeniem na nich płyt grawerowanych, - wykonanie nawierzchni z desek kompozytowych, - montaż stalowych osłon w obrębach systemów korzeniowych istniejących 4 drzew, - montaż ławek, siedziska, ławek -huśtawek, stojaków na rowery, - wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, - uporządkowanie terenu, - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Zakres podstawowy robót stanowiących przedmiot umowy został opisany dokumentami takimi jak: - dokumentacja projektowa, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - opisy pozycji przedmiarów robót. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś, ul. Górnicza 7B/3, 59-300 Lubin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach