Przetargi.pl
„Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach- etap 1”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76/847-41-26 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76/847-41-26, fax. 076 72 46 780
  REGON: 390647618
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach- etap 1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach- etap 1.” w ramach zadania budżetowego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach.” Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych autorstwa: PALMETT- Markowe Ogrody s.c., 00-788 Warszawa, ul. Wybieg 4. Podstawa wykonania robót budowlanych: - decyzja pozwolenia na budowę nr 643.2016 z dnia 9.11.2016 r. (decyzja stała się ostateczna 5.12.2016 r.) wydana przez Starostę Polkowickiego. - decyzje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1281/2019 z dnia 18.12.2019 r. i nr 1282/2019 z dnia 18.12.2019 r. Teren inwestycji znajduje się w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej i obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych: 260, 261, 262, 263/1, 263/3 (jednostka Polkowice-miasto, Obręb 4 Polkowice Dolne). Przedmiotem inwestycji jest gospodarka drzewostanem, budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa placu zabaw na terenie zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne. Zadanie będzie realizowane w podziale na etapy: Etap 1 : „Wykonanie przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz placu zabaw.” Etap 2 : „Gospodarka drzewostanem.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach