Przetargi.pl
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”

Gmina Złoty Stok ogłasza przetarg

 • Adres: 57-250 Złoty Stok, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0 74 8164164 , fax. 0 74 8164133
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złoty Stok
  ul. Rynek 22
  57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
  tel. 0 74 8164164, fax. 0 74 8164133
  REGON: 89071848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl; email um@zlotystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”. Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działki 387 obręb Płonica. Aktualnie obiekt świetlicy znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym, co w związku z powyższym rodzi konieczność wykonania prac budowlanych remontowych oraz związanych z przebudową w celu dostosowania go do aktualnych wymogów technicznych i prawnych. Obiekt przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych a poprzez jego przebudowę i adaptację pomieszczenia garażowego będzie możliwe rozszerzenie oferty kulturalnej i oświatowej oraz zwiększenie dostępności świetlicy dla mieszkańców sołectwa Płonica, co pośrednio przyczyni się do zmniejszenia ich wykluczenia społecznego. Zakres prac remontowych i związanych z przebudową przewiduje wykonanie: • Prac przygotowawczych i zabezpieczających teren budowy, • Rozbiórki istniejącego wiatrołapu zewnętrznego (ganek), • Rozbiórki komina dymowego istniejącej kotłowni, • Rozbiórki żelbetowego dachu nad kotłownią, • Rozbiórki ścianek działowych, • Uzupełnienie (nadmurowanie) ścian kotłowni przeznaczonej na projektowany węzeł sanitarny, • Założenie nowej więźby dachowej nad węzłem sanitarnym, • Wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych z założeniem nadproży, • Wykucie otworu z założeniem nadproży między salami A i B, • Rozbiórki istniejącego pokrycia dachu wraz z łaceniem, • Prostowanie więźby dachu, impregnacja więźby, założenie membrany wiatrochronnej, przybicie kontrłat, łat i pokrycie nową dachówką (wraz robotami towarzyszącymi), • Montażu nowych ścianek działowych, • Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i montaż nowych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach świetlicy, • Montażu nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, • Wymianę okien drewnianych na nowe z kształtowników PCW wraz z wymiana podokienników, • Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach oraz wyrównanie tynków w postaci wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej na mokro, • Dwukrotnego malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, ścian i sufitów z gruntowaniem, • Demontażu posadzek w budynku, • Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej we wszystkich pomieszczeniach świetlicy, • Licowanie ścian płytkami z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, • Wykonanie (montaż) sufitu powieszonego systemowego dwuwarstwowego gipsowo-kartonowego ogniochronnego i impregnowanego FH2 na profilach systemowych, • Wykonanie nowych rurociągów instalacji sanitarnej wewnętrznej, • Montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków - tarczowej ze złożem biologicznym i drenażem rozsączającym oraz panelem sterowania i przyłączem elektrycznym, dla ok 12 – 18 RLM spełniającej normę PN EN 12566-3. • Montażu nowych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, umywalek porcelanowych, zlewozmywaków gastronomicznych, ustępów porcelanowych typu compact, • Demontażu, wymiany orurowania wodociągowego stalowego na tworzywowe i miedziane, • Demontażu grzejników stalowych płytowych (przekazanie dla Zamawiającego), • Demontażu kotła co (przekazanie dla Zamawiającego), • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, • Prace w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznej wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej po uzyskaniu nowych warunków przyłączenia od operatora elektroenergetycznego, • Wykonanie instalacji informatycznej oraz do odbioru telewizji naziemnej DVB-T wraz z anteną, • Montażu pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem elektrycznych, • Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6825 Wp, • Wykonanie instalacji odgromowej, • Dostawę wyposażenia pomieszczenia cateringu i sal świetlicy (agd, szafki, stoły, krzesła), • Wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach