Przetargi.pl
Termomodernizacja i modernizacja budynku „D” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-552 Wrocław, ul. Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3682100 , fax. 713 673 374
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  ul. Borowska 138
  50-552 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3682100, fax. 713 673 374
  REGON: 17364000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i modernizacja budynku „D” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku "D" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu”. Zakres prac obejmuje m.in.: - dach – roboty rozbiórkowe, dach – roboty remontowe, strop, elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, remont klatki schodowej, roboty tynkarskie i malarskie, roboty elektryczne. Szczegółowy zakres zamówienia określają: Dokumentacja projektowa - zał. nr 8 do SIWZ, Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ, STWiORB – zał. nr 10 do SIWZ oraz umowa zawarta z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach