Przetargi.pl
dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410,
  REGON: 29429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa artykułów spożywczych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oferta (zał. nr 1 do SIWZ) oraz zał. nr 1 do oferty formularz asortymentowo-cenowy, 2. oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ ), 3. oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ), 4. oświadczenie Wykonawcy gr. Kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP (informacja dot. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach