Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: ,,Budowa placu zabaw w m. Chróścina” etap I

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl www.bip.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: ,,Budowa placu zabaw w m. Chróścina” etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw w m. Chróścina” etap I. UWAGA: I etap zadania nie obejmuje wykonania ogrodzenia panelowego z furtką. Zamówienie nie obejmuje również kształtowania terenów zielonych - nasadzeń drzew i krzewów (łącznie 27 szt.) oraz obsiania trawą. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Chróścina, 56-200 Góra, nr ewid. działki 347/2. i obejmuje następujący zakres robót: - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, - roboty budowlane: zniwelowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczne (korytowanie), - wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku rzecznego o gr. 0,2-do 2 mm bez iłów i glin, warstwa 30 cm., obrzeże - folia ogrodowa zielona PVC, wys. 20 cm, - montaż elementów małej architektury (dostawa i montaż) - projektuje się wyposażenie placu zabawa w następujące elementy małej architektury: 1. zestaw zabawowy 1 szt., 2. huśtawka pojedyncza wahadłowa z siedziskiem kubełkowym 1 szt., 3. ławka bez oparcia 1 szt.. Zakres robót obejmuje również wykonanie i montaż regulaminu placu zabaw 1 szt. oraz kosza na śmieci 1 szt. Wszystkie urządzenia winny spełniać normy EN-1176 oraz posiadać stosowne certyfikaty. Dopuszcza się 3% odchylenia pod względem wymiarów pozostałych elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa. Wykonawca przed zgłoszeniem robót budowlanych do odbioru wykona w miejscu inwestycji prace porządkowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wskazane w pkt. XI ppkt 13 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach