Przetargi.pl
Modernizacja budynku w zakres którego wchodzi: Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Oleśnicy

Miasto Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, Rynek-Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 982 100, , fax. 717 982 117
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oleśnica
  Rynek-Ratusz
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 982 100, , fax. 717 982 117
  REGON: 93193473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku w zakres którego wchodzi: Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dane ogólne: - adres inwestycji : Oleśnica Rynek Ratusz - inwestor: Urząd Miasta Oleśnica 2.Przedmiot opracowania- stan istniejący : Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń biurowych Wydziału Urzędu stanu Cywilnego w Oleśnicy Pomieszczenia te są dotychczas użytkowane w tym samym charakterze. Budynek jest trzykondygnacyjny, na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia biurowe. Budynek jest w dobrym stanie technicznym pod względem konstrukcyjnym, instalacyjnym, natomiast remontu wymagają wykończenia powierzchni ścian, sufitów i posadzki . Przedmiotem opracowania jest tylko instalacja elektryczna i logiczna, pozostałe instalacje w tym C.O. bez zmian 3.Zakres opracowania: W zakresie opracowania jest przebudowa pomieszczeń dla uzyskania poprawy estetycznej i funkcjonalnej . Przewiduje się wykonywanie następujących prac wykonawczych : - rozbiórka ściany działowej - wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach murowanych, w tym montaż nowych nadproży w ścianach konstrukcyjnych. - remont ścian- usuwanie starych okładzin ścian i powłok malarskich i położenie nowych - montaż nowych drzwi wewnętrznych - wykonanie nowych wykończeń posadzek - remont powierzchni sufitów, - montaż nowych opraw oświetleniowych 4.Docelowe , projektowane wyposażenie techniczne i materiałowe lokalu 4.1. Ściany Ściany wewnętrzne tynkowane, malowane farbami akrylowymi w kolorystyce wg rysunku . Na ścianie w pomieszczeniu obsługi projektuje się umieszczenie ozdobnego pasa ograniczonego dwoma wypukłymi listwami sztukateryjnymi szerokości około 5 cm. Cokoły przypodłogowe z MDF. Ścianki boksów obsługi klientów w konstrukcji z profili stalowych lub alternatywnie z drewna, wykończenie z płyt z MDF 16 mm lub z płyty gr 24 mm z okładziną z melaminy z liniowa perforacją w kolorze wg rysunku, przeszklenia szyba bezpieczną w ślusarce w kolorze stalowym. w celu wygłuszenia dźwięków zaleca sie wypełnienie przestrzeni w ściankach twardymi płytami wełny mineralnej , lub innym materiałem o dobrej izolacji akustycznej. 4.2. Stolarka okienna . Stolarka okienna istniejąca, PCV w kolorze białym , z parapetami z granitu bez zmian , Grzejniki bez zmian. W oknie archiwum od strony dziedzińca przewiduje się w przyszłości ,( po wykonaniu przejścia do dźwigu )zamontowanie rolety aluminiowej antywłamaniowej. 4.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna Projektuje się nowa stolarkę drzwiową : - drzwi do archiwum : zabezpieczeniowe , gładkie , wykończone okleina drewnopodobna w kolorze BRZOZA - drzwi do pokoju kierownika: aluminiowe, przeszklone - drzwi do wydziału z korytarza : pełne, drewniane, istniejące , przełożone do otwierania na zewnątrz. - drzwi do boksów: konstrukcja z aluminium , wypełnienie szkłem bezpiecznym 4.4. Posadzka - Wewnątrz pomieszczeń zaprojektowano wykończenie posadzki klejonym do podłoża płytkami PCV – w kolorze popielatym, wg rysunku . W części dla pracowników wykładzina dywanowa typu "public" ( obiektowa) . Obecnie podłoga jest betonowa, przekryta wykładzina, w celu wyrównania posadzki pod panele należy przewidzieć warstwę samopoziomujacą. - w poczekalni, która stanowić będzie część korytarza zaprojektowano posadzkę ceramiczna płytki cotto 25 x 25 cm. 4.5. Wyposażenie pomieszczeń w Instalacje elektryczne: - korekta instalacji elektrycznych: oświetlenia i gniazd zasilających . - korekta instalacji sieci komputerowych do nowego układu. - instalacja p.poż w archiwum do odtworzenia - korekta instalacji antywłamaniowej W pomieszczeniach projektuje się nowe oprawy oświetleniowe: lampa sufitowa, wzór poniżej kolor czarny, oznaczona jako A na rysunku, kinkiet C oraz oprawy sufitowe w pomieszczeniach archiwum B Przewiduje się zastosowanie systemu obsługi kolejkowej uproszczonej poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania i z wykorzystaniem monitora dotykowego, drukarki biletów i dwóch monitorów wskazujących numery. 5.Wyposażenie meblowe- ruchome. Przewidziano całkowita wymianę mebli biurowych dla pracowników oraz regałów w części archiwalnej. W archiwum wyposażenie tradycyjne w regały z odpowiednimi szerokościami przejść.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane - w kwocie 5 000,00 PLN (pięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: – Oświadczenie wg załącznika nr 3a do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. – Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu Formularz ofertowy – wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dowód wniesienia wadium. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach